Ambitiedocument

Inleiding

Wat is een Kindcentrum?

In onderwijs en kinderopvang werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers en andere ondersteuners (specialisten) aan de brede ontwikkeling van het kind. Kinderen leren niet alleen op school of spelen alleen op de kinderopvang. Kinderen leren en spelen de hele dag in alle mogelijke situaties en contexten. Vanuit onze visie op groei en ontwikkeling van kinderen zijn we ervan overtuigd dat we meer bereiken wanneer we intensief samenwerken. Zo dragen we gezamenlijk zorg voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Ons pedagogisch fundament is gestoeld op de Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen binnen een groep, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig leefklimaat. We spreken onze kinderen aan met dezelfde Kanjertaal en koppelen hier Kanjer-vaardigheden aan.

Wij nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. Op Kindcentrum Westwijzer stimuleren we ontdekken en onderzoeken en bieden we kinderen een diversiteit van ervaringen aan, zowel onderwijs als opvang. We werken structureel samen ten gunste van de brede ontwikkeling van het kind.

Heb je het uiltje in het logo van ons Kindcentrum gezien? Uilen zijn wijze
dieren en het uiltje betekent dat je op veel manieren heel veel wijzer wordt
als je ons Kindcentrum in Wijchen West bezoekt.

Visie Kindcentrum Westwijzer

Gezamenlijk beeld van het kind in ontwikkeling

Binnen ons Kindcentrum zien wij kinderen in samenhang van leren, spelen en ontspanning. Kinderen spelen en leren de hele dag in alle mogelijke situaties en contexten. Zo werken we aan een brede ontwikkeling van het kind met zijn of haar talenten en bieden we hen de meest optimale ontwikkelkansen.

Visie

We behartigen het belang van het kind doordat we een veilig en voorspelbaar klimaat bieden.

Wij vinden het van belang dat we kinderen gelijke ontwikkelkansen bieden bij het opgroeien. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen en maken gebruik van elkaars expertise. Zo nodig halen we deskundigen van buiten naar binnen. Er ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid en meer samenhang, waardoor we adequater kunnen inspelen op situaties.

Ouders zijn onmisbare partners binnen Kindcentrum Westwijzer, dat werkt vanuit een belangrijke driehoek: een goede relatie tussen kind, ouders en professional. Ouders kunnen erop vertrouwen dat wij hun kind zien.

In onze kerntaak van ontwikkeling en opvoeding zijn we gezamenlijk verantwoordelijk en willen we sociale integratie bevorderen. We geven kinderen een goede voorbereiding op deelname aan de maatschappij door hen te leren samenleven. Zo verkleinen we verschillen en vergroten we de kansen voor ieder kind.

In Kindcentrum Westwijzer kunnen kinderen 52 weken, tijdens werkdagen, terecht om te spelen, te leren, te ontdekken en te ontspannen.

Uitgangspunten en Kernwaarden

Kindcentrum Westwijzer wil bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen op een eigentijdse manier zodat ze optimaal toegerust de toekomst tegemoet kunnen treden. We geven kinderen de ruimte en stimuleren hen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste, creatieve en verantwoordelijke mensen, die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. 5 Onze grondhouding, de basis van waaruit we werken, laat zich uitdrukken in de kernwaarden van onderwijs en kinderopvang van ons Kindcentrum.

Samen staan wij ervoor dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welbevinden en ervaren autonomie in verbondenheid. We voelen ons veilig en vertrouwen elkaar. Daarmee zorgen we ervoor dat ieder kind zich veilig voelt en tot optimale ontwikkeling komt. Vanuit die veiligheid kunnen kinderen spelen en leren op een plezierige manier en durven ze fouten te maken, zo groeien we en ontwikkelen we creatieve hersenen. We zijn ambitieus, werken doelbewust aan kwaliteit en hebben hoge verwachtingen van elkaar. Kindcentrum Westwijzer geeft kinderen de ruimte zodat elk kind op eigen, unieke wijze zich kan voorbereiden op de toekomst. Door de verschillen te verkleinen en de kansen te vergroten, willen we iedereen gelijke kansen op een plek in de maatschappij geven.

Pedagogisch fundament

Kanjertraining

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Positief sociaal gedrag van kinderen bevordert de veiligheid in Kindcentrum Westwijzer. In ons Kindcentrum besteden wij aandacht aan:

 • het aanleren van een positieve manier van omgaan met elkaar;
 • het nemen van beslissingen;
 • het constructief oplossen van conflicten;
 • open te staan voor verschillen tussen mensen en
 • weerbaarheid.

Het team van ons Kindcentrum en ouders fungeren hierbij als rolmodel. Binnen ons Kindcentrum volgen we de Kanjertraining, het belangrijkste doel hiervan is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De Kanjertraining is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van het team. Het gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de groep, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig leefklimaat.

Medewerkers van het Kindcentrum, kinderen en ouders gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Dit doen we onder het motto: wat we meemaken is interessant, vervelend of naar, maar hoe we ermee omgaan is belangrijker, want dat vormt ons. We stimuleren het zoeken naar oplossingen waarmee we elkaar en de situatie recht doen. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. De Kanjerafspraken die centraal staan zijn de volgende:

 • we vertrouwen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • niemand lacht een ander uit
 • niemand blijft zielig
 • we helpen elkaar
Positief samenwerken

Ouders zijn onze partners. Contacten tussen ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn van groot belang. Vandaar dat we veel aandacht schenken aan goede communicatie vanuit een open en constructieve houding. De Kanjerafspraken gelden voor iedereen die betrokken is bij de school. We vragen van ouders dan ook met respect over andermans kind en andermans opvoeding te spreken. Ouders kunnen altijd met hun zorgen op ons Kindcentrum terecht. We luisteren naar wat er speelt en zijn duidelijk over onze visie. Ouders nodigen we jaarlijks in de Kanjerweek uit om zelf te ervaren hoe we in het ons Kindcentrum de Kanjertraining vormgeven.

Ik ben oké, jij bent oké, wij zijn oké, want wij luisteren goed naar elkaar,
we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben
plezier.
Wij doen mee, want we horen er allemaal bij!

Wie komt er naar KC Westwijzer en wat doen we?

In het Kindcentrum kunnen kinderen van 2 jaar tot het einde van de basisschool terecht. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. Ons Kindcentrum biedt een goede voorbereiding op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het kinderopvangaanbod is op vrijwillige basis. Dat betekent dat u als ouder een keuze kunt maken om hier wel of geen gebruik van te maken. De dag nadat uw kind vier jaar is geworden, kan het instromen in het basisonderwijs op ons Kindcentrum.

Het voedingsgebied bestaat uit de wijken Blauwe Hof, Aalsburg en Kraaijenberg. Het Kindcentrum is gesitueerd in drie gebouwen, het hoofdgebouw plus de dependance aan de Blauwe Hof en het gebouw in de wijk Kraaijenberg.

Het hoofdgebouw is een Multi Functionele Accommodatie, ook Wijkvereniging Wijchen West is gesitueerd in dit gebouw. De gemeente is nauw betrokken bij de toekomst van het ruim 40-jaar oude gebouw.

Onze omgeving

Kindcentrum Westwijzer is gelegen in een autoluwe, groene wijk met veel veilige speelmogelijkheden voor de kinderen. De wijk Kraaijenberg wordt gescheiden van de Blauwe Hof en Aalsburg door een spoorlijn. Bij het uitrijden van de Blauwe Hof is een fietstunneltje naar de Kraaijenberg.

Wie zijn onze samenwerkingspartners en wat doen ze?

Ons Kindcentrum staat in verbinding met haar omgeving, dus ook met het voortgezet onderwijs en met relevante instanties en bedrijven. Dit doen we ook met de volgende samenwerkingspartners:

Schoolmaatschappelijk werk (o.a. spreekuur)

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is onderdeel van het Sociaal Wijkteam Wijchen en de schakel tussen de school en het Sociaal Wijkteam Wijchen. Wanneer het binnen het kindcentrum niet goed gaat met een kind, bespreekt de ouder dit eerst met de professional van het kindcentrum. Wanneer blijkt dat de inzet van schoolmaatschappelijk werk nodig is, kan het kindcentrum de hulp van SMW inroepen. Schoolmaatschappelijk werk gaat dan in gesprek met de ouder over het kind en de situatie. In het Kindcentrum heeft de schoolmaatschappelijk werker een spreekuur.

Sociaal wijkteam

https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/ Iedereen kan soms wel wat ondersteuning gebruiken bij het opgroeien of opvoeden. Bijvoorbeeld wanneer je zorgen hebt over het gedrag van je kind, wanneer je beter wil begrijpen hoe social media werken of wanneer je gewoon even wil praten over wat je meemaakt. Dan kun je terecht bij MeerVoormekaar. Maar ook wanneer je met je opvoedervaring andere gezinnen wil helpen of wanneer je last hebt van (hang)jongeren.

Logopediste

Kinderen van twee tot vier jaar

Heeft u kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Logopedische dienst Wijchen en een aanvraag doen voor een logopedisch onderzoek. Na uw aanmelding komt er een logopedist op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek krijgt u informatie en advies.

Zit uw kind op de peuteropvang? Via hen kunt u ook met ons in contact komen. Op de peuteropvang vindt er elk jaar een observatie in de groep plaats. Zo signaleren wij problemen in de spraak- en taalontwikkeling al vroeg.

Kinderen van vier tot zeven jaar

Heeft u kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind? Dan kunt u via de leerkracht een aanvraag doen voor een logopedisch onderzoek op school. De leerkracht van uw kind zal een toestemmingsformulier voor logopedisch onderzoek invullen waarna u dit kunt ondertekenen. De logopedist plant een afspraak op 8 school. U bent als ouder niet aanwezig bij het onderzoek. U krijgt na afloop informatie over de bevindingen. Daarnaast worden op school de volgende taken verricht:

 • Logopedische screening bij alle 5-jarigen
 • Controles
 • Voorlichting en advies aan ouders en/of leerkrachten.

Wat moet ik betalen?

De Logopedische dienst Wijchen. Dit is een service van uw gemeente.

GGD

Spreekuur https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/

Zo zijn er meer samenwerkingspartners uit de publieke sector, waaronder Cultuurknooppunt Wijchen (Leerorkest Con Amore) en Sportservice Wijchen.

Voor jou maakt het niet uit of je bij de opvang komt of op school, we zorgen
ervoor dat jij je veilig en op je gemak voelt en dat we aansluiten op datgene
wat jij nodig hebt.