Klachtenregeling

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie.

Klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs

Kans & Kleur is aangesloten bij de klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Een van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Het adres van deze commissie is:

Stichting GCBO

Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG

Op de site www.gcbo.nl vindt u de klachtenprocedure van deze commissie.