Missie en visie

Onze missie en visie hebben we in schooljaar 2021-2022 herijkt en wordt in het schoolplan 2025-2029 opgenomen.

Onze ideologie

Wij geloven dat onderwijs nooit af is net zoals de ontwikkeling van een kind nooit zal stoppen. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Wij vinden dat wij op een innovatieve manier moeten werken aan onderwijs dat de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind zo passend mogelijk dient. Eigenaarschap en zelfverantwoording van kinderen horen in dat ontwikkelproces thuis om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol in onze snel veranderende maatschappij.

Onze visie: waar gaan wij voor?

De wereld om ons heen is continu in beweging. Meebewegen is dan ook noodzakelijk en wij streven ernaar dat ieder kind zich de vaardigheden eigen weet te maken die de 21e eeuw van ze vraagt. We willen daarom passend en kwalitatief goed onderwijs bieden aan elke leerling. De leerkrachten geven een bewezen effectieve instructie, bereiden goed hun lessen voor en hebben de kennis en vaardigheden in huis om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Er wordt op een doelgerichte manier gewerkt, waarbij kinderen weten waar ze aan toe zijn en het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de leerling ligt.

Wij hechten eraan dat we datgene wat we doen, ook goed doen. Het team houdt zich aan gemaakte afspraken, spreken dezelfde (Kanjer-)taal en zijn kritisch op elkaar én op zichzelf.

Gespreksvoering staat bij ons hoog in het vaandel. We voeren diverse gesprekken, zowel met kinderen als met ouders. Daar waar het kan, gaan we samen met ouders en kind in gesprek.

Onze missie: waar staan wij voor?

Kindcentrum Westwijzer staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Wij ondersteunen onze leerlingen om alles uit hun mogelijkheden te halen, mede door een toekomstgericht aanbod en een eigentijdse aanpak.
Daarnaast mag ieder kind ontdekken wie hij is. Dit ontwikkelen wij door een omgeving te bieden waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen en die hen uitdaagt om te laten zien wat ze kunnen en wie ze willen zijn. Door deze elementen met elkaar te verbinden, bereiden wij de kinderen voor op een leven in de maatschappij van morgen.

Onze belofte (aan uw kind(eren))

Jij bent uniek!
Wij zien jou en je mag zijn wie je bent. We gaan met je om op basis van waardering en respect. En als het even niet lukt, helpen we jou. We bieden je de structuur die nodig is en zo werken we aan een omgeving waar je fijn en goed kunt spelen en leren.
We motiveren je om samen met ons op zoek te gaan naar de manieren van leren die bij jou passen en dagen je uit om mee te zoeken, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen. Bij ons ontdek je nog verder wie je bent en wat je kunt en dat geeft je het vertrouwen dat je mag zijn wie je bent. Samen met je ouders ondersteunen en helpen we jou bij je persoonlijke ontwikkeling.
We zien jouw vertrouwen en zelfstandigheid groeien. Daarmee ga je straks je bijdrage leveren aan een wereld die voortdurend verandert en ontwikkelt. De vaardigheden die je daarbij nodig hebt ontwikkel je bij ons, zodat je met nog meer vertrouwen deel kunt nemen aan deze wereld.

Onze unieke kracht: waarin in zijn we heel goed?

Wij zijn trots op de wijze waarop wij in alle groepen aan de hand van de Kanjertraining zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat. Via deze weg zorgen we voor sociale, psychische en fysieke veiligheid, zodat elk kind zich veilig en gezien voelt. Wij gaan te allen tijde respectvol met elkaar en met materialen om.

Als aanvulling op onze goed geregelde leerlingenzorg, zijn wij ook trots op ons onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen hebben wij talentbegeleiding georganiseerd. Hier wordt aan de hand van een verrijkingsaanbod gewerkt aan ‘leren leren’ en vindt de ontmoeting plaats tussen ontwikkelingsgelijken.

Onze kernwaarden

Vertrouwen – Doelbewuste kwaliteit – Autonomie in verbondenheid

Onze ambities

Wanneer wij willen dat alle kinderen hun unieke persoonlijkheid ontwikkelen, hun vertrouwen in zichzelf en anderen laten groeien en zich vaardigheden eigen maken die belangrijk zijn voor de maatschappij van de toekomst, hebben wij ambities nodig.

Om ons in de toekomst scherp te houden als team en te komen tot het bovenstaande zullen wij specifieke aandacht besteden aan leerkrachtontwikkeling. Wanneer wij kinderen willen laten ontdekken wie ze zijn, dan zullen wij ook onszelf moeten blijven ontdekken en verder ontplooien. We zullen leren van elkaars kwaliteiten en kritisch blijven kijken naar de expertisebehoeften van ons Kindcentrum. Zo zullen alle leerkrachten zich blijven ontwikkelen op het geven van goede instructies.

Kinderen en ouders denken met ons mee. We hechten waarde aan ouderparticipatie, organiseren een kinderraad en een ouderklankbordgroep en ouders zijn welkom tijdens open lesweken. Deze aansluiting op en verbinding met elkaar vinden wij van groot belang. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.